Điều khoản dịch vụ

Thay đổi nội dung

znuc.org giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ thông tin vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

Liên kết với các trang web khác znuc.org

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang web khác, nhưng znuc.org không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web này bạn phải hiểu và chấp nhận rằng znuc.org không thể kiểm soát tất cả những trang web liên kết với trang web của znuc.org và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web liên kết đó.

Đưa thông tin lên trang web znuc.org

Bạn không được đưa lên hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. znuc.org và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.

znuc.org có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định trên

Luật áp dụng đối với znuc.org

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web sẽ phải tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam.